អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ (១ នាក់)

•    សង្ខេបការងារ: ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល & លក់ទៅ គ្រូពេទ្យ, គ្លីនិច, ហ្វាម៉ាស៊ី
•    ប្រុស/ស្រី, អាយុចាប់ពី ១៨-៣០ ឆ្នាំ, មានវិញ្ញាបនបត្រដែរទាក់ទង.
•    មានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំជាតំណាងផ្នែកលក់.

Share This