ប្រធានផ្នែកលក់ ​​(១នាក់)

•    ប្រុស/ស្រី,អាយុមិនលើសពី ​៣៥ ឆ្នាំ, មានវិញ្ញាបនបត្រដែរទាក់ទង.
•    មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ ជាប្រធានផ្នែកលក់ ដែរនឹងធ្វើការទាក់ទងជាមួយ គ្រូពេទ្យ, គ្លីនិច & ហ្វាម៉ាស៊ី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា.

Share This