1. ទំព័រដើម
  2. ទំនាក់ទំនងយើង

ព័តមានទំនាក់ទំនង


អាស័យដ្ឋាន: ការិយាល័យ​តំណាងភ្នំពេញ ផ្ទះលេខ​. 54​អាបេ, ផ្លូវលេខ. 328, សង្កាត់. ទួលស្វាយព្រៃ២, ​ខ័ណ្ឌ​.ចំការមន,រាជធានីភំ្នពេញ ។​ ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ(+៨៥៥-២៣) ២២១ ៥៣១, ២២១ ៥៣៤  Email: info@kalbe.com.kh

បែបបទទំនាក់ទំនង