1. ទំព័រដើម
  2. ទំនាក់ទំនងយើង

ព័តមានទំនាក់ទំនង


អាសយដ្ឋាន: ការិយាល័យ​តំណាងភ្នំពេញ ផ្ទះលេខ​. 54​អាបេ, ផ្លូវលេខ. 328, សង្កាត់. ទួលស្វាយព្រៃ២, ​ខ័ណ្ឌ​.ចំការមន,

រាជធានីភំ្នពេញ ។​ ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទលេខ: 0៩៣​ ៩២៣ ២៩១, ០២៣ ២២១ ៥៣១

Email: kalbe.cambodia@gmail.com, info@kalbe.com.kh

បែបបទទំនាក់ទំនង