1. ទំព័រដើម
  2. ការងារ
ការងារ

ក្រុមហ៊ុនកាល់បេ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ ដែលនាំមុខគេនៅ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឥឡូវនេះ កំពុងតែស្វែងរក បុគ្គលិក ដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើស សម្រាប់ទីផ្សារ កម្ពុជា
សូមផ្ញើរប្រវិត្តិរូប រូបថត នឹង វិញ្ញាបនបត្ររបស់អ្នក
sar.sidanit@kalbeinternational.com
Kalbe International 
ការិយាល័យតំណាងភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ. 54អាបេ, ផ្លូវលេខ. 328, សង្កាត់. ទួលស្វាយព្រៃ២, ខ័ណ្ឌ.ចំការមន,រាជធានីភំ្នពេញ
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ(+855-23) 221 531, 221 534

Title Category Location Closing Date
1 ប្រធានផ្នែកលក់ ​​(១នាក់) ផ្នែកលក់ ភ្នំពេញ 31 October 2016
2 អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ (១ នាក់) ផ្នែកលក់ ភ្នំពេញ 01 October 2016
3 Sr. Brand Executive (1 Person) ផ្នែកទីផ្សារ ភ្នំពេញ 31 October 2016
4 JMDP (Junior Management Development Program) 2017 Sale Phnom Penh 25 January 2017
5 Sales Supervisor (1 position) & SPR (3 positions) for Extrajoss Energy Drink Sale Phnom Penh 31 May 2017
6 Sale Supervisor (1 position) & Medical Chanel Supervisor (1 position) Sale Phnom Penh 31 May 2017
7 Junior Management Development Program Sale Phnom Penh 30 April 2018