1. ទំព័រដើម
  2. អំពីយើង
  3. សម្មត្ធិផលអាជីវកម្ម
សម្មត្ធិផលអាជីវកម្ម
·         KALBE ជាក្រុមហ៊ុន សកលមួយ ដែលមានដៃគូរសហការណ៍ជាង 20 ប្រទេស នៅទូទាំងពិភពលោក និងមានអ្នកប្រើប្រាស់ឈានដល់ ជិត 1 ពាន់លាននាក់។
·         KALBE ជាក្រុមហ៊ុន ផលិតឱសថ ចុះបញ្ជី សាធារណៈធំបំផុតនៅ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយ ហើយអាចរកចំណូលបាន 1,120.97 លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ (ដោយផ្អែកលើ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ទីផ្សារ អាស៊ាន IMS 2010)
·         KALBE បានធ្វើប្រតិបត្តិការ ជាច្រើនដូចជា GMP 12 រោងចក្រផលិត គោរពបានតាមបទដ្ឋាន អន្ដរជាតិ (ISO 9001 , 14001 , 22000 , OHSAS 18001 , HACCP )
·         KALBE បានទទួលពានរង្វាន់ និង មានការទទួលស្គាល់ជាច្រើនពីស្ថាប័ន អន្ដរជាតិ ដូចជា ពានរង្វាន់ ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន ឆ្នាំ 2011 ,ពានរង្វាន់សហគ្រាស ដែលគេកោតសរសើរច្រើនបំផុត ឆ្នាំ 2012,ពានរង្វាន់ សម្រាប់សាជីវកម្មល្អបំផុត ពី Frontier និង Bloomberg​​ឆ្នាំ 2011 និង បានទទួលពានរង្វាន់ ក្រុមហ៊ុនដែលមានការគ្រប់គ្រងល្អបំផុត មកពី Asia Money ។ល។
·         KALBE មានបទពិសោធ 50 ឆ្នាំ ក្នុងការផលិត​​ ផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អខ្លាំងបំផុត នៅក្នុងប្រភេទអាជីវកម្ម ធំចំនួន 4 ដែរមាន ថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជា ថ្នាំដែលមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជា ផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភ​​ និងភេសជ្ជះ។